Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5694
Artykuw: 1585
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24943473

Archiwum

plakat a
2019krolowasniegu.jpg
plakat_autyzm.jpg
 
konkurs poezji patriotycznej

REGULAMIN - XIII POWIATOWY KONKURS

  RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

   dla dzieci i modziey ze szkó podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu kronieskiego

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  I  PRZEBIEG KONKURSU: 

1.     Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym.

2.     Uczestnicy konkursu podzieleni s na trzy kategorie wiekowe:

- uczniowie szkól podstawowych z klas 4-6,

- uczniowie  kl. VII, VIII i gimnazjum,

- uczniowie szkó ponadgimnazjalnych. 

      3.   Etapy eliminacji:

 

 - etap gminny:  5 kwietnia  br. o godz. 9.00, sala widowiskowo-kinowa Orodka Kultury w Dukli.

Zgoszenia prosimy przesya na adres norbert@dukla.pl do dnia 2 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

Uwaga! Karta zgoszenia musi zawiera:

 

1.     imi i nazwisko ucznia……………….

2.     nazwa szkoy………………….

3.     klasa ( wiek)…………………..

4.     tytu , imi i nazwisko autora utworu…………………….

5.     imi i nazwisko nauczyciela przygotowujcego ucznia tel. kon………………….……

  

    - etap powiatowy odbdzie  si w Internacie ZS w Iwoniczu – ul. Zadwór 15 :

dla  szkó podstawowych              - 09. 04. 2019 r. od godz.  9.00

dla kl. VII, VIII i gimnazjum,       - 09. 04. 2019 r. od godz. 11.00

dla szkó ponadgimnazjalnych      - 09. 04. 2019 r. od godz. 13.00.

  (szkoy ponadgimnazjalne nie bior udziau w etapach gminnych,  bezporednio zgaszaj si na etap powiatowy)

  Ogoszenie wyników konkursu poczone z wrczeniem nagród nastpi w dniu konkursu po przesuchaniach w kadej kategorii wiekowej     

 4.   Uczestnicy prezentuj po 1 utworze poetyckim polskiego autora wg. wasnego wyboru. Czas prezentacji  nie moe przekroczy  5 minut.

   

 KRYTERIA OCENY  I  NAGRODY

 1.      Oceny prezentacji na kadym etapie eliminacji dokonuje jury powoane przez organizatorów.

 2.      Kryteria oceny :  - dobór i rozumienie tekstów,  -  interpretacja utworów,  - poprawno i ekspresja prezentacji,   - dykcja oraz opanowanie tekstu.

 3.      Laureaci  etapu szkolnego i gminnego otrzymuj pamitkowe dyplomy.  Laureaci finau powiatowego otrzymuj nagrody ufundowane przez organizatorów.

 

UWAGI OGÓLNE

1.      Koszty eliminacji pokrywaj organizatorzy poszczególnych etapów.

2.      Koszty podróy na eliminacje  powiatowe i  fina konkursu pookrywaj jednostki delegujce.

3.      Uczniowie przyjedaj na konkurs z opiekunem.

4.      Na podstawie z art. 13 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, e: niezbdna jest zgoda Rodzica lub opiekuna prawnego dzieci i modziey niepenoletniej na udzia w XIII powiatowym Konkursie Polskiej Poezji Patriotycznej – wzór poniej:

 

 Wyraam zgod na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka i fotografowanie podczas XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Zgadzam si równie na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych powiatu i gmin, w dwumiesiczniku „Nasz Powiat” oraz w lokalnej prasie.

 

……………………………………………….

 

 

Mona wyrazi tak zgod zbiorczo na jednej licie reprezentantów szkoy zawierajc tre jw. A poniej podpisy.

 

 
Koncert Dzien Kobiet 2019
2019dave.jpgDZIE KOBIET – KONCERT DAVE NILAYA
 W dniu 8 marca w sali kinowo-teatralnej w Dukli odby si koncert pt. „Z Woch dookoa wiata” a organizowany by z okazji „Dnia Kobiet” . Na scenie pojawi si woski artysta Dave Nilaya. Licznie zebrana publiczno moga usysze najpikniejsze woskie utwory oraz najwiksze hity ze wiata muzyki rozrywkowej. Przez pótorej godziny koncertu mona byo si przenie do wiata muzyki z „Najwyszej póki” . Dave Nilaya, który na co dzie wystpuj na scenach w caej Europie pokaza klas oraz kunszt artystyczny, który zapamitamy na dugo.

 
KONKURS WIELKANOCNY
………..                                                                           

Konkurs Wielkanocny

 NA   NAJPIKNIEJSZ  PISANK,   KRASZANK,

MALOWANK, STROIK ORAZ PALM WIELKANOCN

 

1.   W konkursie mog wzi udzia doroli i dzieci z terenu Gminy Dukla.

2. Prace naley skada 4 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 w siedzibie Orodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Wgierski 38,   tel. 662054407

3.  Prace oceniane bd w kategoriach:

  a)    pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metod tradycyjn

  b)    pisanka wspóczesna       

  c)    palma wielkanocna do 300 cm maksymalnie

  d)   stroik wielkanocny

 

      oraz w kategoriach wiekowych:

         a). Szkoa podstawowa klasy:

    - 0 – IV

    - VI – VIII i gimnazjum

         b). Szkoy rednie i doroli

4. Prace wykonane metod tradycyjn bd wyej oceniane.

  (Prace bez metryk nie wezm udziau w konkursie)

5. Ogoszenie wyników nastpi do 10 kwietnia na stronie internetowej www.ok.dukla.pl

6. Komisja konkursowa w kadej kategorii przyzna nagrody oraz wyrónienia.

7. Rozdanie nagród odbdzie si podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” o godz. 14.00 na parkingach przy obiektach MOSIR lub w razie niepogody w Zespole Szkó nr 2. – ze wzgldu na towarzyszce Spotkanie Modych Archidiecezji Przemyskiej czas i miejsce moe ulec zmianie - wicej na www.ok.dukla.pl

8. Prac naley odebra do 19 kwietnia do godziny 16.00

9.  Kada praca musi posiada metryk

Kategoria…………….……..

(kat. wiekowa) klasa, szkoa …………………....

Imi i nazwisko autora…………….……..

Imi i nazwisko opiekuna, nr tel………….………….

W przypadku osoby dorosej miejscowo i podpis……………………

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                                                                                              podpis autora

                          
 
KONKURS POEZJI OBCOJZYCZNEJ

Regulamin

 VIII Konkursu  Poezji  Obcojzycznej   

 

1.W konkursie mog wzi udzia uczniowie szkó z terenu Gminy Dukla, którzy przygotuj do zaprezentowania jeden wiersz przedstawiciela literatury danego obszaru jzykowego, do wyboru: (jzyk angielski, jzyk niemiecki, rosyjski).

 

2. Wiersz moe recytowa tylko jedna osoba.

 

3. Przy ocenie recytacji wierszy komisja konkursowa bdzie braa pod uwag:

- opanowanie tekstu na pami, poprawno wymowy i akcent oraz interpretacj.

 

4. Kategorie wiekowe:

I kategoria - klasy od I do III,

II kategoria  -  klasy od IV do VI,

III kategoria  -  klasy VII, VIII oraz gimnazjum,

 

IV kategoria  -  Szkoy ponadgimnazjalne.  

 

5. Laureaci konkursu otrzymaj dyplomy i nagrody.

 

6. Konkurs odbdzie si:  

        29 marca 2019r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Orodka Kultury w Dukli 

Karty naley przesa do  25 marca na adres: norbert@dukla.pl tel. 662054407 do godz. 16.00

7. Cele konkursu: zwikszenie atrakcyjnoci nauki jzyków obcych oraz doskonalenie poprawnoci wymowy, motywowanie uczniów do wystpie publicznych.

 

8.    Zgoszenie musi zawiera:

      a.   Imi i nazwisko wykonawcy........................................                

      b.  Kategoria wiekowa …………………………………

      c.  Imi i nazwisko autora i tytu wiersza ………………………   

      e.   Instytucja delegujca…………………………………. 

      f.   Imi i nazwisko opiekuna, nr telefonu ………………………………

 

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych.

 

……….………………….……………………..

                                                                                                  podpis opiekuna prawnego

 
GMINNY PRZEGLD PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ

XXIII Gminny Przegld Piosenki Znanej i Lubianej 2019r.

W tym roku mile widziane bd utwory z repertuaru Alicji Majewskiej

„Ballado mateko, arliwe kochanie Duszy i sercu tak mie
Daj
wiatu zadum, daj ptakom piewanie A nam cierpliwym daj si

·         „Bywaj takie dni”

·         „Jeszcze si tam agiel bieli”

·         „Dla nowej mioci”

·         „Odkryjemy mio nieznan”

·         „Marsz samotnych kobiet”

REGULAMININ  

Przegld odbdzie si  26  kwietnia  2018r. o godz.  9.00  w sali  widowiskowej OK w Dukli

Wypenione karty zgoszenia naley przesa na adres  norbert@dukla.pl do 19 kwietnia do godz.16.00


1. Przegld jest imprez otwart dla dzieci i modziey z terenu miasta i gminy Dukla
2. Przegld przeprowadzony zostanie w nastpujcych kategoriach wiekowych:
    I - do lat 6         II - klasy od I-III         III - klasy IV-VI           IV – VII, VII i gimnazjum           V - doroli
3. Kady uczestnik przygotowuje jeden utwór polskiego wykonawcy
(dugo utworu maksymalnie do 3 minut).
4. Oceny prezentacji dokona powoana przez organizatora komisja artystyczna.
5. Kryteria oceny: dobór repertuaru, poziom wykonania i ogólny wyraz artystyczny.
6. Komisja przyzna nagrody, moe przyzna GRAND PRIX przegldu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.

Laureaci konkursu zostaj zakwalifikowani do VI Powiatowego Przegldu Piosenki Znanej i Lubianej, który odbdzie si 10 maja 2019r.

Karta Zgoszenia XXIII Gminny Przegld Piosenki Znanej i Lubianej 2019r. 

- imi i nazwisko wykonawcy……………………….…..….

- kategoria…………………………………..

- instytucja delegujca……………………………..……

- tytu utworu…………………….……..……
- imi nazwisko opiekuna, telefon……………………………………….……….

Akceptujc regulamin jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych.


                                                        
     .....................................................................
                                                                                                                                                                             (podpis prawnego opiekuna)

 
Ferie zakoczone
2019ferieart.jpg
FERIE Z ORODKIEM KULTURY
Ferie to nie tylko czas na regeneracj si przed powrotem do szkoy, ale take moliwo spdzenia aktywnego czasu. Jak co roku Orodek Kultury w Dukli zorganizowa cykl zaj tematycznych dla dzieci. Kadego dnia kady chtny móg przyj na 3-godzinne spotkania, gdzie razem z instruktorami OK i specjalistami mogli dowiadczy szeregu zabaw i atrakcji, ale take zaj o charakterze naukowym. Grupa kilkudziesiciu dzieci miay okazj obejrze na ekranie kinowym kilka bajek, uczestniczy w quizach wiedzy, bra udzia w zabawie na podstawie formuy programu „Jaka to Melodia” , oraz w przerónych zabawach integracyjnych. Oprócz zaj w sali widowiskowej, caa grupa braa udzia w warsztatach kulinarnych, które prowadzia przewodniczca Koa Gospody w kach Dukielskich – pani Mari Koacz. Pod okiem pani Marii uczestnicy przygotowali m.in. pierogi, smalcówki, oraz zapiekanki. W drugim tygodniu ferii w hali MOSiR-u w Dukli dzieci mogy aktywnie spdzi czas grajc np. w „Dwa ognie”, oraz pojedzi na ywach na lodowisku. Kadego dnia, midzy zajciami kady uczestnik mia zapewnione drugie niadanie, oraz napoje. W ostatnim dniu dzieci mogy powspomina mijajce ju ferie dziki projekcji zdj, zjady pizze, oraz otrzymay upominki. Wszystkim dzieciom, a take opiekunom dzikujemy za mile i aktywnie spdzony czas i zapraszamy ju do udziau w kolejnej edycji Ferii z Orodkiem Kultury w Dukli.
 
Zapraszamy
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich do udziau w spotkaniu pt. "Impreza Przy Pczku"
28 luty 2019, godzina 10.00, w budynku Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej ul. Trakt Wgierski 38
Cena: 20 z zapisy pod numerem : 509-715-900
Zapraszamy
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 72 z 749

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci