KONKURS POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - Gminy Dukla

05-10-2020
 
 
REGULAMIN

ORGANIZATOR - Ośrodek Kultury w Dukli

CELE: krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki, upowszechnianie najbardziej wartościowej pieśni o tematyce patriotycznej wśród młodych mieszkańców, promocja lokalnych talentów.
 
 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU:

Uczestnicy konkursu podzieleni są na kategorie wiekowe:

- klasy I-III,  godzina 9.00
- klasy IV- VI, godzina 10.00
- klasy VII i VIII, godzina 11.00
- szkoły średnie i dorośli. Godzina 11.30
 
Konkurs odbędzie się 5 listopada 2020 r. w sali kinowo – teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia  do dnia 2 listopada 2020 r. do godz.16.00.  Formularz należy dostarczyć osobiście  lub w formie elektronicznej na adres organizatora: norbert@dukla.pl
 
Uczestnicy soliści lub duety prezentują jedną pieśń polskiego autora wg. własnego wyboru. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 - 5 minut.

Oceny prezentacji dokona jury powołane przez organizatora.

Kryteria oceny : dobór repertuaru,  interpretacja utworu,  muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,  ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.
 
Uwaga!
 W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. do bezpośredniego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych - Uprzejmie proszę aby każdy uczeń, który zostanie zgłoszony do konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej dostarczył zgodę podpisaną przez rodziców (w przypadku niepełnoletnich uczniów) lub zgodę własnoręcznie podpisaną wg. załączonego wzoru:
 
Karta zgłoszenia
- imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………….
- nazwę szkoły, klasa………………………………………………………………………….
- tytuł pieśni i autor…………………………………………………………………………….
- imię i nazwisko opiekuna , tel……………………………………………………………
 
Zgoda RODO
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
  • Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
………………………………………………………………………………
                                                                                                                      Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">