Dukielski Turniej Tańca

16-03-2024

ORGANIZATOR:
Burmistrz Dukli - Ośrodek Kultury w Dukli, MOSiR w Dukli
Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego w Krośnie

MIEJSCE I TERMIN IMPREZY:
* miejsce prezentacji: hala sportowo-widowiskowa MOSiR w Dukli ul . Armii Krajowej 1A , 38 - 400 Dukla (wymiary parkietu: 16 x 24 m)
* termin festiwalu: 16 marca 2024 (sobota)

CEL FESTIWALU
* możliwość zaprezentowania dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych
* wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi
* rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką
* zapoznanie dzieci i młodzieży z różnorodnością form tanecznych
* wspólna zabawa i nawiązanie przyjaźni
ADRESAT
* festiwal skierowany jest do solistów, duetów i zespołów tanecznych działających w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca
* każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu, ale może wystąpić również solo lub w duecie
* grupa taneczna danego zespołu może wziąć udział tylko w jednej kategorii tanecznej

KATEGORIE TANECZNE – ZESPOŁY, SOLIŚCI, DUETY (minimalna liczba członków zespołu tanecznego wynosi 4 osoby)
1. Debiutanci (tylko zespoły)
Propozycja choreograficzna oparta o kroki i figury dowolnej techniki tanecznej, dostosowana do umiejętności i wieku dzieci. Dopuszcza się użycie rekwizytów.
Kategoria wiekowa: do 10 lat (2014 i młodsi). Całość prezentacji zespołu nie może przekroczyć 4 minut.

2. Etiuda taneczna (jazz, modern, contemporary, balet)
Propozycja choreograficzna oparta o jednolitość techniki i formy charakterystyczne dla jazz, modern, contemporary, balet, bez użycia rekwizytów.
Zespół powinien zaprezentować jeden układ o łącznym czasie nieprzekraczającym 4 minuty.
Prezentacja solo/duety nie może przekroczyć 2 minuty.

Kategorie wiekowe: do 9 lat (2015 i młodsi), 10-11 lat , 12-15 lat,

3. Inscenizacja taneczna (jazz, modern, contemporary, balet)
Prezentacja artystyczna wybranego tematu, posiadającego dramaturgię, przy użyciu różnych technik tanecznych właściwych dla jazz, modern, contemporary, balet oraz kostiumów, rekwizytów oraz innych efektów scenicznych.
Zespoły prezentują jedną choreografię o czasie nieprzekraczającym 4 minuty. Prezentacja solo/duety nie może przekroczyć 2 minuty.

Kategorie wiekowe: do 9 lat (2015 i młodsi), 10-11 lat , 12-15 lat,
4. Show Dance – prezentacja choreografii opartej na różnych technikach tanecznych opowiadającej ruchem wybraną historię (temat taneczny). Dla podkreślenia przygotowanego tematu dopuszcza się użycia rekwizytów i efektów scenicznych.
Zespoły prezentują jedną choreografię o czasie nieprzekraczającym 4 minuty. Prezentacja solo/duety nie może przekroczyć 2 minuty.
Kategorie wiekowe: do 9 lat (2015 i młodsi), 10-11 lat , 12-15 lat
O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek 80% członków zespołu.
KATEGORIE SOLO/DUETY
Eliminacje: prezentacja wspólna do muzyki organizatora, finał muzyka własna.
W przypadku duetów o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego partnera.
UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.
PROGRAM FESTIWALU

Program festiwalu zostanie umieszczony na stronie w dniu 11 marca 2024
www.ok.dukla.pl

KOSZTY AKREDYTACJI

* zespoły: 35 zł od osoby
* soliści: 35 zł od osoby
* duety: 35 zł od osoby


WARUMKIEM UMIESZCZENIA ZESPOŁU, SOLISTY W PROGRAMIE FESTIWALU JEST PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I OPŁACENIE AKREDYTACJI DO DNIA 1 MARCA 2024 ROKU
* akredytację (zgodnie z liczbą zgłoszonych osób) należy wpłacić do 1 marca 2024 na konto organizatora (Stowarzyszenie Miłośników Sportowego Tańca Towarzyskiego) z dopiskiem Festiwal
* Alior Bank nr konta 13 2490 0005 0000 4510 3551 2101
* Karty zgłoszeń należy przesłać e-mailem na adres andrzejorszulak@o2.pl,
Do dnia 1 marca 2024
OCENA I NAGRODY
Powołane przez organizatora jury - 5 sędziów ( z Kielc, Lublina, Krakowa, Tarnowa, Radomia) będzie brać pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, dobór muzyki, opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, dobór kostiumu i rekwizytów, wartości wychowawcze, stopień trudności wykonywanych elementów, ogólny wyraz artystyczny.
Przewiduje się przyznawanie w ramach kategorii i formy tanecznej miejsc 1, 2 lub 3 (medale złote-srebrne-brązowe) oraz wyróznień - Jury może przyznać GRAND PRIX za wyjątkowo wysoki poziom prezentacji w danej formie tanecznej / stylu tanecznym.
W kategorii Debiutanci wszyscy członkowie zespołów otrzymają medale (złote, srebrne lub brązowe w zależności od zajętego miejsca)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
* zgłoszenie zespołu do udziału w festiwalu oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania
* organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy zespołu i instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości festiwalu szczególnie w stosunku do wyróżnionych zespołów i osób
* organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz publikacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym festiwalem

* SPRAWY ORGANIZACYJNE
* Trener zespołu i opiekunowie (rodzice) 5 osób – wstęp wolny po wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora. Pozostałe osoby - 40 zł za wstęp na imprezę.
* Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed podanym terminem, w przypadku dużej liczby zgłoszeń
* Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach
* Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. Płyta CD audio (w dobrym stanie!) lub pendrive (wyłącznie z materiałem muzycznym przeznaczonym na festiwal) powinna
* być dokładnie opisana i dostarczona bezpośrednio przed występem do akustyka, którego stanowisko umiejscowione jest w centralnej części widowni
* Każdy zespół powinien mieć opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za
bezpieczeństwo swojego zespołu. Zespoły muszą być ubezpieczone przez instytucje zgłaszające na czas przejazdu i pobytu .
* lista zespołów zgłoszonych do udziału będzie umieszczona 11 marca 2024 roku na stronie internetowej www.ok.dukla.pl
* Konkurs odbędzie się zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym

 

 
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">