Gminne Dyktando 2024

23-02-2024

REGULAMIN GMINNEGO DYKTANDA 2024

Organizatorem Dyktanda "ZŁOTOSŁÓW" jest Ośrodek Kultury w Dukli, współorganizatorem jest Szkoła Podstawowa w Dukli.

W dyktandzie mogą wziąć udział chętni mieszkańcy gminy Dukla.

Każda Szkoła z terenu gminy może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej:

kat I  - klasy  IV, V, VI                                   
kat II – klasy VII, VIII                                   
kat III – liceum i dorośli   

 1. Organizator zastrzega sobie prawo limitu przyjętych zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdy ich liczba przekroczy możliwości organizacyjne gospodarza dyktanda (będzie decydować kolejność zgłoszeń).
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia do dnia 21 lutego 2024 r. do godz. 14.00.
 3. Formularz należy dostarczyć osobiście lub w formie elektronicznej na adres e-mail organizatora: norbert@dukla.pl.
 4. Dyktando odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku, o godz. 10.30, w Szkole Podstawowej w Dukli.
 5. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach otrzymanych w dniu dyktanda od organizatora, na których każdy uczestnik wpisze swoje imię i datę urodzenia. Kartki dyktanda należy podpisać, włożyć do koperty, a zaklejoną kopertę oddać organizatorowi dyktanda.
 6. Podczas pisania dyktanda nie wolno używać urządzeń komunikacyjnych.
 7. Nieczytelny tekst dyktanda zadziała na niekorzyść uczestnika. Tekstu nie można pisać drukowanymi literami.
 8. Ocenie podlega poprawność ortograficzna zapisanego tekstu.
 9. Poprawki należy nanosić, skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny.
 10. Przed rozpoczęciem konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości, a następnie podczas konkursu dyktowane będą fragmenty tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy). Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości.
 11. Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z powyższym regulaminem.
 12. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów komisja podejmie ostateczną decyzję na podstawie ilości błędów. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący komisji.
 13. Spośród wszystkich uczestników (bez względu na wiek, kategorię) wyłoniony zostanie jeden Mistrz Ortografii Dyktanda „ZŁOTOSŁÓW”. Komisja przyzna również miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz nagrodę Dyrektora Ośrodka Kultury za najładniejsze pismo.
 14. Mistrz ortografii oraz laureaci otrzymają nagrody.
 15. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Kiermaszu Wielkanocnego 2024 (więcej informacji na stronie www.ok.dukla.pl).
 16. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny, organizator nie zwraca uczestnikom kosztów.
 17. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 18. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U.2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w formie fotografii w ramach dokumentacji przebiegu Dyktanda. Wyrażają także zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora wizerunku swojej osoby bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

 

Karta  zgłoszenia ucznia do konkursu „ZŁOTOSŁÓW” 2024r.

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika ..................................................................
 1. Klasa i data urodzenia …………………………………………………………………………………….
 1. Instytucja delegująca ………………………………………………………………………………………
 1. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu …………………………………………………………….

 

Zgoda RODO do konkursu „ZŁOTOSŁÓW” 2024r.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">