Małe Formy Teatralne

24-11-2023
REGULAMIN
XIX KONKURS MAŁE FORMY TEATRALNE  2023

- Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Dukla.

- Konkurs przeprowadzony zostanie w IV kategoriach wiekowych:

Kat. I - kl. O-III

Kat. II - kl. IV-VI

Kat. III - VII – VIII

Kat. IV – Liceum

- Kategorie konkursowe:

  1. a) inscenizacja wiersza
  2. b) inscenizacja prozy
  3. c) pantomima

- Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez organizatora według   kryteriów:

 dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy, interpretacja, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny inscenizacji.

- W inscenizacji może wziąć udział dowolna ilość osób.

- Tematyka repertuarowa jest dowolna.

- Kolejność prezentacji ustala organizator.

- Organizator przewiduje dla każdego uczestnika pamiątkowe dyplomy, a za I, II, III miejsce nagrody.

- Konkurs odbędzie się w dniu 24 listopada 2023r.  o godz. 9.00 w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury

- Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na email: norbert@dukla.pl(skan lub foto) w terminie do 21 listopada 2023r. do godziny 16.00.

 
Karta zgłoszenia XIX KONKURS MAŁE FORMY TEATRALNE  2023

tytuł prezentacji, autor...............................................................................................

nazwa grupy, ilość uczestników.............................................................................

kategoria konkursowa................................................................................................

kategoria wiekowa.......................................................................................................

autor...................................................................................................................................

szkoła.................................................................................................................................

opiekun (tel.)..................................................................................................................

 

Zgoda RODO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

………………………………………………………………………………

Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">